AiMesh AC1900 WiFi System (RT-AC67U 2 Pack) Review : Testing Configuration and Method (3/6)

Article by tpp On December 5, 2018 77,774 views
AiMesh AC1900 WiFi System (RT-AC67U 2 Pack) Review
 < 1 2 3 4 5 6 > 

Testing Configuration and Method

tpp_4735

tpp_4739

การทดสอบนั้น เราใช้ Computer สองตัว ระยะห่างระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่องนี้จะอยู่ที่ประมาณ 5 เมตรการทดสอบจะใช้โปรแกรมฟรีคือ Jperf ในการทดสอบความเร็วในการเชื่อมต่อ WiFi ครับ แต่หลังจากนั้นเราจะเซตระบบให้เป็น AiMesh แล้วจะใช้โทรศัพท์มือถือทำการเทสความเร็วเปรียบเทียบในระยะที่ห่างออกมาระหว่างไม่ใช้ AiMesh และใช้

.

การ ทดสอบนั้นทำในบ้านปกติเพื่อเปรียบเทียบการใช้งานในชีวิตประจำวัน ดังนั้นความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลอาจจะมีค่าไม่สูงนักเนื่องจากสภาวะแวดล้อมที่มีสัญญาณรบกวน

.

 < 1 2 3 4 5 6 >