ASUS RT-AX88U & ASUS PCE-AC58BT Review : Testing Configuration and Method (4/7)

Article by tpp On November 26, 2018 45,629 views
ASUS RT-AX88U & ASUS PCE-AC58BT Review
 < 1 2 3 4 5 6 7 > 

Testing Configuration and Method

tpp_4657

tpp_4658

tpp_4575

การทดสอบนั้น เราใช้ Computer สองตัว ระยะห่างระหว่างคอมพิวเตอร์สองเครื่องนี้จะอยู่ที่ประมาณ 5 เมตรการทดสอบจะใช้โปรแกรมฟรีคือ Jperf ในการทดสอบครับ

.

การ ทดสอบนั้นทำในบ้านปกติเพื่อเปรียบเทียบการใช้งานในชีวิตประจำวัน ดังนั้นความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลอาจจะมีค่าไม่สูงนักเนื่องจากสภาวะแวด ล้อมที่มีสัญญาณรบกวน

.

 < 1 2 3 4 5 6 7 >