Intel® NUC 12 Extreme Kit - NUC12DCMi9 with GeForce RTX 3060 Ti Review : General Benchmark 1/2 (3/8)

Article by tpp On June 3, 2022 313,101 views
Intel® NUC 12 Extreme Kit - NUC12DCMi9 with GeForce RTX 3060 Ti Review
 < 1 2 3 4 5 6 >  Last ›

.

SuperPI 1M

superpi

.

X264 FHD Benchmark & Heats

x264

ความเร็วในการคำนวน X264 ได้ที่ 81.84 fps ถือว่าเร็วมากครับ ส่วนความร้อนก็พุ่งสูงในระดับร้อยองศาเซลเซียสเลย แต่กระนั้นระบบก็สามารถทำงานได้อย่างมีเสถียรภาพ ไม่ค้าง ไม่จอฟ้า

.

CPUZ Bench

cpubench

.

Cache and Memory Bechmark

aidacache

.

WinRaR Benchmark

winzip

.

.

 < 1 2 3 4 5 6 >  Last ›