อินเทลสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนหญิงในถิ่นธุรกันดารมีโอกาสใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ผ่านความร่วมมือกับ แพลน อินเตอร์เนชั่นแนล

/ ข่าวโดย: Venom-Crusher , 21/10/2012 21:05, 472 views / view in EnglishEN
Share

อินเทลสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนหญิงในถิ่นธุรกันดารมีโอกาสใช้เทคโนโลยี

เพื่อการเรียนรู้ผ่านความร่วมมือกับ แพลน อินเตอร์เนชั่นแนล

intel plan mou 3 อินเทลสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนหญิงในถิ่นธุรกันดารมีโอกาสใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ผ่านความร่วมมือกับ แพลน อินเตอร์เนชั่นแนล

intel plan mou 1 อินเทลสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนหญิงในถิ่นธุรกันดารมีโอกาสใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ผ่านความร่วมมือกับ แพลน อินเตอร์เนชั่นแนล

นายเอกรัศมิ์ อวยสินประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด และนางมหา คิวบาร์รูเบีย ผู้อำนวยการองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล สำนักงานประเทศไทย พร้อมด้วยตัวแทนเด็กและเยาวชนหญิงจากพื้นที่ห่างไกลต่างๆ

กรุงเทพฯ วันที่ 19 ตุลาคม 2555 - เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ องค์การ แพลน อินเตอร์เนชั่นแนล สำนักงานประเทศไทย เพื่อนำโครงการ Intel® Easy Steps ซึ่งเป็นโครงการเพื่อการเผยแพร่ความรู้และทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนหญิงในถิ่นธุรกันดาร ความร่วมมือดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางของอินเทล ที่ตระหนักถึงบทบาทของเทคโนโลยีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย รวมไปถึงความสำคัญของการศึกษาต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนหญิง ซึ่งล้วนแต่จะส่งผลดีในระยะยาวต่อสังคม และส่งผลต่อการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศ

ที่ผ่านมา อินเทลได้สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างโอกาสทางการศึกษาในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทย อย่างจริงจัง ไม่ว่าจะโดยการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงเทคโนโลยี การสนับสนุนทางการศึกษาด้านวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาตร์ และการริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการศึกษาในรูปแบบต่างๆ นอกจากนี้ อินเทลยังมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนหญิง ด้วยความเชื่อมั่นว่า การศึกษามีบทบาทสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

intel plan mou 4 อินเทลสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนหญิงในถิ่นธุรกันดารมีโอกาสใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ผ่านความร่วมมือกับ แพลน อินเตอร์เนชั่นแนล

นายเอกรัศมิ์ อวยสินประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ นางมหา คิวบาร์รูเบีย ผู้อำนวยการองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล สำนักงานประเทศไทย ในพิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อริเริ่มโครงการ Intel® Easy Steps สำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนหญิงในท้องถิ่นธุรกันดาร

นายเอกรัศมิ์ อวยสินประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา อินเทลได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับองค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานทางภาครัฐ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษาในประเทศต่างๆ สำหรับประเทศไทย เป้าหมายสำคัญประการหนึ่งของเราคือ การผลักดันให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาต่อกลุ่มเด็กและเยาวชนหญิงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ด้วยการให้ความรู้และส่งเสริมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ผ่านโครงการ Intel® Easy Steps เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนหญิงเหล่านี้ต่อไป”

โครงการ Intel® Easy Steps เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยเป็นโครงการด้านการเรียนรู้และส่งเสริมทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์สำหรับกลุ่มบุคคลที่ไม่เคยมีประสบการณ์การใช้งานคอมพิวเตอร์มาก่อน หรือเคยผ่านประสบการณ์มาบ้างเพียงเล็กน้อย ในปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 190,000 คน จาก 20 ประเทศทั่วโลก โครงการ Intel® Easy Steps ภายใต้ความร่วมมือระหว่างอินเทลและองค์การแพลนฯ จะถูกนำมาใช้เพื่อสอนทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชนหญิงในท้องถิ่นธุรกันดาร โดยมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้ผ่านประสบการณ์การใช้งานจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับมาใช้ในชีวิตประจำวันและในอาชีพของตนต่อไปได้ในอนาคตอย่างสัมฤทธิ์ผล

นางมหา คิวบาร์รูเบีย ผู้อำนวยการองค์การ แพลน อินเตอร์เนชั่นแนล สำนักงานประเทศไทย กล่าวเสริมว่า “ในปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนหญิงจำนวนมากทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ตกเป็นเหยื่อของธุรกิจการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานเด็ก เราเชื่อว่า ความร่วมมือกับอินเทลในการส่งเสริมการศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน ทั้งยังจะช่วยส่งผลดีต่อการประกอบอาชีพในอนาคตและลดปัญหาความยากจนได้อีกด้วย”

intel plan mou 2 อินเทลสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนหญิงในถิ่นธุรกันดารมีโอกาสใช้เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ผ่านความร่วมมือกับ แพลน อินเตอร์เนชั่นแนล

กลุ่มตัวแทนเด็กและเยาวชนหญิงจากพื้นที่ห่างไกลต่างๆ ซึ่งจะมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการ Intel® Easy Steps เพื่อเรียนรู้และส่งเสริมทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพในอนาคต

นอกเหนือจากความร่วมมือที่ดำเนินการร่วมกับองค์การแพลนฯ เมื่อเร็วๆ นี้ อินเทลยังได้ประกาศกิจกรรมเพื่อการสนับสนุนการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนหญิงทั่วโลก โดยการจัดทำภาพยนตร์สั้นชุด “Girl Rising” ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวปัญหาทางด้านการศึกษาในกลุ่มเด็กและเยาวชนหญิง สำหรับภาพยนตร์สั้นชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ 10×10 ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์ด้านสังคม ผ่านเรื่องราวชีวิตของหญิงสาว 10 คนใน10 ประเทศ โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อผลักดันเกิดความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ภาพยนตร์ฉบับเต็มคาดว่าน่าจะเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556  ผู้สนใจสามารถชมตัวอย่างภาพยนต์สั้นชุด “Girl Rising” ได้ทางเว็บไซต์ http://10×10act.org/10×10-the-film/

เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ทางด้านการศึกษาของอินเทล

ท่ามกลางโลกเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว อินเทลได้ตระหนักถึงความสำคัญของพื้นฐานการศึกษาทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รวมถึงการคิดเชิงวิพากษ์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อการทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้ ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา อินเทล และมูลนิธิอินเทล ได้ทุ่มเทงบประมาณมูลค่ากว่า 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ พร้อมทั้งรวบรวมเงินบริจาคจากพนักงานอินเทลทั่วโลกอีกกว่า 3 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อใช้ในการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาในประเทศต่างๆ กว่า 60 ประเทศทั่วโลก

เกี่ยวกับอินเทล

อินเทลเป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมการประมวลผลรวมทั้งการออกแบบ และสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานการพัฒนาอุปกรณ์ประมวลผลระดับโลก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินเทล สามารถเข้าชมได้ที่www.intel.com/pressroom , www.intel.com/th, blogs.intel.com, ทวิตเตอร์ @Intelthailand และ เฟสบุ๊ค IntelThailand

Intel, และโลโก้ของ Intel เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ อินเทล คอร์ปอเรชั่น หรือสำนักงานสาขาในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ขอสงวนสิทธิ์

ชื่อและยี่ห้ออื่นๆอาจถูกอ้างอิงโดยถือเป็นทรัพย์สินของชื่อยี่ห้อนั้น *

องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

องค์การแพลนฯ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศที่ได้ดำเนินงานมากว่า 75 ปี โดยมีวิสัยทัศน์ที่จะเห็นเด็กทุกคนบนโลกใบนี้เต็มไปด้วยศักยภาพในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี

เราทำงานร่วมกับครอบครัว ชุมชน และภาครัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและภูมิภาค เช่นเดียวกันกับองค์การพัฒนาเอกชนอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กทั้งหลายเหล่านี้สามารถได้รับสิทธิในการอยู่รอด ได้รับการปกป้องคุ้มครอง และได้รับการพัฒนาความเป็นอยู่ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องของพวกเขาด้วย

เราได้ดำเนินงานในประเทศไทยกว่า 31 ปี  เริ่มต้นการทำงานในภาคอีสาน และได้ย้ายมาสู่ภาคเหนือในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ ตาก รวมถึงภาคใต้ในจังหวัดระนอง พังงา และภูเก็ตในปัจจุบัน

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านเราเน้นการทำงานในโครงการด้านการปกป้องคุ้มครอง ซึ่งรวมถึงโครงการการจดทะเบียนการเกิดและสถานะบุคคล โครงการการศึกษาเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โครงการการป้องกันด้านการเสี่ยงการติดเชื้อเอชไอวีเอดส์ และโครงการพัฒนาศักยภาพ เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ Click!!!
Bookmark บทความ : Zickr Kudd Duocore Techkr aJigg Oncake Lefthit Meetgamer Siamcollective TagToKnow Dunweb Digza