ฮิตาชิ เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 11

/ ข่าวโดย: Venom-Crusher , 17/05/2011 01:25, 149 views / view in EnglishEN
Share

image001 ฮิตาชิ เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 11

ฮิตาชิ เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 11

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 20 มิถุนายน

- - นิสิต นักศึกษาผู้เข้ารอบ 4 คนสุดท้าย จะเป็นตัวแทนประเทศไทย

เดินทางไปร่วมงานสัมมนาระดับภูมิภาค ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม - -

zi2k7536 ฮิตาชิ เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 11

กรุงเทพฯ 11 พฤษภาคม 2554 - บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด ผู้ริเริ่มและก่อตั้งโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 11 หรือ HITACHI YOUNG LEADERS INITIATIVE (HYLI) ในวันนี้ ประกาศรับสมัครเยาวชนจาก 5 มหาวิทยาลัยชั้นนำ ที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นตัวแทนจากประเทศไทย เดินทางไปร่วมงานสัมมนา และประชุมแสดงความคิดเห็น ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-13 มกราคม 2555

hyli 7 july 2008 indonesia91 ฮิตาชิ เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 11

โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ หรือ HITACHI YOUNG LEADERS INITIATIVE (HYLI) ก่อตั้งโดยบริษัท ฮิตาชิ จำกัด ตั้งแต่ปี 2539 โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ เป็นโครงการที่ได้รับรางวัลระดับภูมิภาค ที่ริเริ่มขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำให้กับเยาวชน อีกทั้งยังเป็นโครงการเพื่อตอบแทนสังคมหรือซีเอสอาร์ โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเฟ้นหาความเป็นผู้นำที่มีอยู่ในตัวเยาวชนชาวเอเชีย โดยโครงการฯ จะเปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาจากประเทศในภูมิภาคเอเชีย ได้มีโอกาสพูดคุย เสนอแนะ แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น ทัศนคติ ในประเด็นปัญหาต่างๆ ในสังคม ที่กำลังอยู่ในกระแสความสนใจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ร่วมกับผู้บรรยาย ตัวแทน ผู้นำความคิดจากประเทศต่างๆในเอเชีย ที่มาจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

hyli 8 july 2008 indonesia40 ฮิตาชิ เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 11

โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ (HYLI) เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษา 5 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 มิถุนายน 2554 สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล

hyli 8 july 2008 indonesia52 ฮิตาชิ เชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 11

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ (HYLI)  ได้แก่

1.เป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา โดยกำหนดอายุไม่เกิน 28 ปี นับจากวันที่สมัคร

2.มีความเป็นผู้นำ มีความกระตือรือร้น และเข้าใจบทบาทการเป็นเยาวชนที่ดีของชาติ

3.มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

4.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนใจสภาพแวดล้อมรอบตัว มีวิสัยทัศน์กว้างไกล

5.มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน

นักศึกษาที่ผ่านหลักเกณฑ์การคัดเลือก และ/หรือได้รับการเสนอชื่อจากมหาวิทยาลัย จำเป็นต้องสอบสัมภาษณ์กับคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาในขั้นตอนการคัดเลือกรอบสุดท้าย เพื่อคัดให้เหลือนักศึกษา 4 คน เพื่อเป็นตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทย พร้อมกับตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

หัวข้อการประชุม โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ ครั้งที่ 11 ได้แก่:

The New Stage for Asia - taking an Asian perspective to manage sustainable development and economic integration

1. Energy and the Environment

2. Economic Partnership and Integration

กิจกรรมที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ตั้งแต่วันที่ 9-13 มกราคม 2555 จะประกอบไปด้วย การประชุมแสดงความคิดเห็น เวิร์คช้อปสำหรับนักศึกษา กิจกรรมภาคสนามเพื่อสังคม และทัศนศึกษา ถกประเด็น ประชุมหารือ และงานแถลงข่าวเพื่อประกาศข้อเสนอแผนงานแนะนำของนักศึกษาแต่ละประเทศ ระหว่างการประชุม นักศึกษาจะได้พบปะกับผู้บรรยาย และผู้นำความคิดของแต่ละประเทศ เพื่อมาร่วมอภิปรายเกี่ยวกับหัวข้อการประชุมดังกล่าว

ในปีที่ผ่านมา โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ (HYLI) ได้รวมเยาวชนผู้มากความสามารถไว้ด้วยกัน และเปิดโอกาสให้พวกเขาเหล่านี้ได้มีส่วนร่วม และแสดงความคิดสร้างสรรค์ให้กับสังคมที่พวกเขาอาศัยอยู่ หัวข้อการประชุมที่เกี่ยวเนื่องกับอนาคตของเยาวชนได้รับเลือกเพื่อเป็นประเด็นในการอภิปรายและโต้วาที ผู้บรรยายที่ได้รับเชิญจากแต่ละประเทศ มาจากหลากหลายสายอาชีพ อาทิ เจ้าหน้าที่จากภาครัฐของแต่ละประเทศ ผู้นำทางธุรกิจ และนักวิชาการ หลังจากจบการประชุม รายงาน “White Paper” ที่มีเนื้อหาจากสิ่งที่อภิปรายในงานเวิร์คช้อปของนักศึกษา จะได้รับการตีพิมพ์ และมอบให้กับสถาบันการศึกษา นักบริหารธุรกิจ และภาครัฐบาล เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิง

นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ หรือกองกิจกรรมนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ศึกษาอยู่ หรือโทร  02 343 6067

เกี่ยวกับ โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ หรือ HYLI

โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ หรือ Hitachi Young Leaders Initiative (HYLI) มีความมุ่งหมายที่จะเฟ้นหาผู้นำเยาวชนชาวเอเชีย โดยการให้โอกาสนิสิต นักศึกษา ได้แลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็น แนะนำในประเด็นปัญหาต่างๆในสังคมที่กำลังอยู่ในกระแสความสนใจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้งยังได้มีโอกาสเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้นำทางความคิด ที่มาจากหลายภาคส่วน ทั้งเอกชน รัฐบาล และนักวิชาการจากหลากหลายสาขาในภูมิภาคเอเชียนี้ นิสิต นักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถจำนวนสี่คนจากแต่ละประเทศจะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้  โครงการผู้นำเยาวชนฮิตาชิ หรือ HYLI เป็นโครงการเพื่อตอบแทนสังคม หรือซีเอสอาร์ของฮิตาชิที่จัดขึ้นเพื่อตอบแทนสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสนับสนุน สร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ และเป็นเวทีให้พวกเขากล้าที่จะแสดงออก และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับประเทศและนานาชาติ รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่ http://www.hitachi.com/society/global/hyli/

เกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด ในเครือของบริษัท ฮิตาชิ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ในปี 2532 ดำเนินธุรกิจครอบคลุม 7 ประเทศในเอเชีย (อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย หมู่เกาะฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม) ธุรกิจครอบคลุมระบบข้อมูลสารสนเทศ พลังงานและระบบอุตสาหกรรม ระบบดิจิตัลมีเดีย และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ไปจนถึงการให้บริการการจัดซื้อระดับสากล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ เอเชีย จำกัด กรุณาเยี่ยมชม http://www.hitachi.com.sg.

เกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ  จำกัด

บริษัท ฮิตาชิ จำกัด (NYSE: HIT / TSE: 6501) สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นผู้นำทางด้านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก ด้วยจำนวนพนักงานประมาณ 360,000 คนทั่วโลก ในปีงบประมาณ 2552 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553) มีรายรับสุทธิที่ 8,968 พันล้านเยน ($96.4 พันล้าน) ฮิตาชิจะมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสังคม รวมถึง ข้อมูลและระบบโทรคมนาคม พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม คมนาคม สังคมและชีวิตเมือง รวมไปถึงวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่สนับสนุนสิ่งเหล่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บริษัท ฮิตาชิ จำกัด กรุณาเยี่ยมชม  http://www.hitachi.com.

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ Click!!!
Bookmark บทความ : Zickr Kudd Duocore Techkr aJigg Oncake Lefthit Meetgamer Siamcollective TagToKnow Dunweb Digza