สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ร่วมมือกับอินเทล ประกาศความสำเร็จโครงการ อินเทล ทีช พัฒนาทักษะครูไทยกว่า 130,000 คน พร้อมประกาศผลการตัดสินการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชาติ

/ ข่าวโดย: Venom-Crusher , 22/11/2010 02:34, 49 views / view in EnglishEN
Share

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ร่วมมือกับอินเทล ประกาศความสำเร็จโครงการ อินเทล ทีช พัฒนาทักษะครูไทยกว่า 130,000 คน พร้อมประกาศผลการตัดสินการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชาติ

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ร่วมมือกับอินเทล ประกาศความสำเร็จโครงการ อินเทล ทีช พัฒนาทักษะครูไทยกว่า 130,000 คน พร้อมประกาศผลการตัดสินการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชาติ

กรุงเทพฯ 18 พฤศจิกายน 2553 – สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และบริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมแถลงความสำเร็จของโครงการ อินเทล ทีช (Intel® Teach) ในประเทศไทย ที่ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะให้กับครูกว่า 130,000 คนทั่วประเทศ โดยครูที่ผ่านการอบรมจากโครงการนี้ สามารถนำเทคโนโลยีมาบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในชั้นเรียน ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหา สื่อสารกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างแท้จริง พร้อมกันนี้ ยังได้ประกาศผลการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชาติ ซึ่งอินเทลร่วมกับ สพฐ. จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถนำทักษะและความรู้ด้านการบูรณาการไอซีทีเข้าสู่ การสอน ไปใช้กับนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในและนอกห้องเรียน

ทั้งนี้ ประเทศไทย นับเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จในการอบรมครูภายใต้โครงการอินเทล ทีช สูงเป็นอับดับสองในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค รองจากประเทศอินเดียซึ่งให้การอบรมครูไปแล้ว 1.2 ล้านคน ทั้งนี้ อินเทลได้ตั้งเป้าหมายในการสนับสนุนการอบรมครูผ่านโครงการ อินเทล ทีช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายระดับโลกของอินเทล ให้ได้ 10 ล้านคนทั่วโลกภายในปี 2554 ซึ่งขณะนี้มีครูจาก 60 ประเทศทั่วโลกผ่านการอบรมจากโครงการอินเทล ทีช แล้วกว่า 8 ล้านคน

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ร่วมมือกับอินเทล ประกาศความสำเร็จโครงการ อินเทล ทีช พัฒนาทักษะครูไทยกว่า 130,000 คน พร้อมประกาศผลการตัดสินการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชาติ

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ร่วมมือกับอินเทล ประกาศความสำเร็จโครงการ อินเทล ทีช พัฒนาทักษะครูไทยกว่า 130,000 คน พร้อมประกาศผลการตัดสินการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชาติ

นางผานิตย์ มีสุนทร ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่าง สพฐ. และ อินเทล เพื่อดำเนินโครงการอินเทล ทีช ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นที่จะยกระดับมาตรฐานการศึกษาของไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2553 ที่ระบุถึงการพัฒนาหลักสูตรปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพและ คุณธรรมอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ทั้งนี้ สพฐ. ขอขอบคุณบริษัทอินเทล ที่มุ่งมั่นให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องตลอดมานับ ตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา  เมื่อรวมกับการอบรมในปีนี้ทำให้มีครูอาจารย์ผ่านการอบรมภายใต้โครงการอินเทล ทีช ถึง 130,000 คนทั่วประเทศ”

นายเอกรัศมิ์ อวยสินประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นของอินเทลในการร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาในประเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาครูนั้น เป็นนโยบายที่มาจากความเชื่อว่าครู เป็นบุคคลากรทางการศึกษาที่สำคัญที่จะสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพที่จะเป็นแรง สำคัญในการพัฒนาประเทศ ซึ่งในสังคมสมัยใหม่นี้ นอกจากความรู้ในการใช้เทคโนโลยีแล้ว ทักษะการคิดวิเคราะห์ในเชิงลึก การรวบรวมข้อมูล และการทำงานร่วมกันของนักเรียนจะเป็นสิ่งสำคัญมาก แนวทางของโครงการอินเทล ทีช จึงมุ่งเน้นที่การฝึกทักษะครูให้สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้เสริมการสอนเพื่อให้ นักเรียนมีทักษะที่สำคัญเหล่านี้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา อินเทลให้การสนับสนุนผ่านสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการนำหลักสูตรใหม่ๆมาปรับใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ซึ่งอินเทลประสบความสำเร็จอย่างมากในการอบรมครูในประเทศไทย และเรายังคงมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการอินเทล ทีช นี้ อย่างต่อเนื่องต่อไป เพื่อมุ่งพัฒนาครู นักเรียน และระบบการศึกษาของไทยอย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว”

 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ร่วมมือกับอินเทล ประกาศความสำเร็จโครงการ อินเทล ทีช พัฒนาทักษะครูไทยกว่า 130,000 คน พร้อมประกาศผลการตัดสินการประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชาติ

“ขณะนี้อินเทลกำลังพัฒนาชุดหลักสูตร Intel Teach Elements ฉบับภาษาไทย ซึ่งเป็นหลักสูตรเรียนรู้ด้วยตนเองที่พัฒนาขึ้นใหม่ ครูสามารถเรียนรู้ได้ทั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บและรูปแบบออฟไลน์ด้วยซีดี โดยมีเนื้อหาเชิงลึกตามแนวคิดหลักของอินเทล ทีช หลักสูตรแรกจะพัฒนาเสร็จพร้อมให้ครูเรียนรู้ได้ในเดือนมกราคม 2554 ได้แก่ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน และอินเทลจะพัฒนาหลักสูตรอื่นเพิ่มเติมในปีถัดไป เช่น หลักสูตรการประเมินผลในห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 และหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียนดิจิตัล นอกจากนี้ อินเทลจะร่วมมือกับสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ เพื่อขยายการอบรมไปสู่นักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่ง”

นอกเหนือจากการอบรมครูได้ครบตามจำนวนที่มุ่งหวังแล้ว ในปี 2553 นี้ อินเทลยังได้ร่วมกับ สพฐ. จัดประกวดแผนการจัดการเรียนรู้ระดับชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อเปิดโอกาสให้ครูในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาส่งแผนการจัดการ เรียนรู้ของตนเองเข้าประกวด ซึ่งเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ครูที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ รับไปใช้ในการสอนนักเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในและนอกห้องเรียน ทั้งนี้ หลังจากเปิดรับผลงานได้เพียงหนึ่งเดือน มีครูจากทั่วประเทศให้ความสนใจส่งแผนการจัดการเรียนรู้เข้าร่วมประกวดเป็น จำนวนทั้งหมด 112 ผลงาน โดยผลงานที่ชนะการประกวดทั้งหมด 9 ผลงาน เป็นผลงานจากครูตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลายจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย และล้วนเป็นผลงานที่มีลักษณะเด่น ซึ่งได้แก่ การบูรณาการการใช้ไอซีทีเข้ากับแผนการจัดการเรียนรู้ ใช้ทักษะการคิดขั้นสูง พัฒนาสมรรถนะทั้งห้า และจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

เกี่ยวกับอินเทล

อินเทล เป็นผู้นำในด้านนวัตกรรมการประมวลผล รวมทั้งการออกแบบ และสร้างสรรค์เทคโนโลยีที่เป็นพื้นฐานการพัฒนาอุปกรณ์ประมวลผลระดับโลก ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอินเทล สามารถดูได้ที่ www.intel.com/pressroom, www.intel.com/th, blogs.intel.com, ทวิตเตอร์ @Intelthailand และ เฟสบุ๊ค IntelThailand

ร่วมแสดงความคิดเห็นหรือวิจารณ์ Click!!!
Bookmark บทความ : Zickr Kudd Duocore Techkr aJigg Oncake Lefthit Meetgamer Siamcollective TagToKnow Dunweb Digza